diumenge, 11 de desembre del 2016

ELS ARTESANS DEL MONESTIR

De la Regla de sant Benet
Capítol 57

1 Si hi ha artesans al monestir, que amb tota humilitat exerceixin els seus oficis, si l’abat ho permet. 2 Però, si mai un d’ells s’envania per la seva traça en l’ofici, perquè li sembla que porta algun guany al monestir, 3 que aquest tal sigui tret de l’ofici, i que no s’hi torni a posar, si no és que l’abat li ho assenyala de nou, un cop s’hagi humiliat. 4 Si s’ha de vendre alguns dels treballs dels artesans, que aquells per les mans dels quals ha de passar mirin de no atrevir-se a fer cap frau. 5 Que es recordin sempre d’Ananies i Safira, no fos cas que la mort que aquests van sofrir en el cos, 6 la pateixin en l’ànima ells i tots els qui facin algun frau amb els béns del monestir. 7 I que en els preus no s’infiltri el mal de l’avarícia, 8 sinó que sempre s’ha de donar a un preu una mica més baix que no ho poden donar els seglars, 9 «perquè en totes les coses Déu sigui glorificat».

Comentari de l’Abat Octavi Vilà

El treball, amb la pregària i el contacte directe amb la Paraula són els tres pilars de la vida del monjo. «Nosaltres som i hem de ser cistercencs en qualsevol moment de la vida; no solament quan ens reunim per a la pregària o practiquem les observances comunitàries, sinó també en l’estudi, en el treball, en el ministeri sacerdotal, en l’oració privada, quan servim els homes en les seves necessitats, i en tot el que fem.» (La vida cistercenca actual, 12). Si en època de sant Benet era habitual l’ofici de l’artesà, avui des del monestir no podem competir en pla d’igualtat amb l’economia de la nostra època, d’una banda perquè la nostra jornada laboral té uns límits marcats pel nostre horari i de l’altra perquè no podem fer front a grans inversions de maquinaria i recursos. Quin ha de ser doncs el pes del treball en la nostra vida? De ben segur que no podem renunciar-hi, ja que ens diu la Regla que «és aleshores que són monjos de debò, quan viuen del treball de les seves mans, com els nostres Pares i els apòstols. Que totes les coses, però, es facin amb moderació pensant en els més febles» (RB 48,8-9). Per tant cal cercar una activitat que ens sigui rentable, que no ens ocasioni més despeses que ingressos i que sigui compatible amb el ritme de la nostra vida, perquè com diu la Declaració de l’Orde Cistercenc «també nosaltres estem obligats a la llei universal d’un treball» (La vida cistercenca actual, 69).

Certament, durant temps algunes comunitats varen entrar en la dinàmica de l’economia de mercat, de tal manera que van acabar no podent atendre allò que és essencial a la nostra vida, això és la pregària i la lectura divina. Com afrontar aquest tema des de la nostra posició? Vivim dels ingressos del turisme fonamentalment, és un monocultiu, per ara rendible, però que no se sap mai què pot passar en el futur: per exemple, una simple disposició legal que establís la gratuïtat de la visita als monuments ens tancaria la font d’ingressos. A més aquesta activitat dóna feina directament a un grup de treballadors, més d’una trentena, que depenen de nosaltres. En certa manera som una empresa, dividida en dues seccions: guies i botiga d’una banda i hostatgeria externa, restaurant i cafeteria de l’altra. Això ja per si mateix ens porta a vegades maldecaps i situacions incòmodes, tot i que es gestioni des d’una fundació, ja que el món del treball quasi de forma natural genera conflictes laborals sempre desagradables. D’aquesta activitat se’n deriva directament una altra d’interna en la comunitat, que és la bugaderia, on a voltes cal treballar al ritme que marca l’ocupació de l’hostatgeria externa; cal dir que els monjos que s’hi dediquen ho fan amb generositat i eficàcia. De fet una altra manera d’aportar recursos a la comunitat és evitar despeses externes i aquí la bugaderia juga un paper fonamental. Altres treballs són propis de la dinàmica de la mateixa casa i també ens fan estalviar pagaments externs; unes activitats són més materials com cuina, refetor, correu, biblioteca, sagristia, hort, infermeria, porteria o hostatgeria interna i altres més d’administració i funcionament de la casa a diversos nivells, economia, música, litúrgia, comunicacions o gestió; tampoc no són pas fàcils donada l’envergadura del monestir. Independentment hi ha l’activitat d’apostolat que portem a terme en relació a l’exterior més o menys intensa segons els monjos i els moments. Aquest plantejament evidentment ens estalvia despeses, perquè hi ha tasques que caldria portar a terme en qualsevol cas com la cuina, la cura dels malalts, etc., però de fet ens omple el manament del treball que ens fa la Regla?

«El nostre treball no és solament un remei contra l’ociositat o una ocupació qualsevol per a omplir el temps, sinó que és part constitutiva del nostre esforç per a adquirir la perfecció cristiana. Al mateix temps és un servei fratern a la comunitat monàstica i als homes que viuen en el món, sobretot si treballem de manera competent i amb sentit de responsabilitat» (La vida cistercenca actual, 69). Sant Benet ens parla de quina ha de ser la relació del treball monàstic amb la societat, en certa manera ens parla de les relacions amb el món exterior del monestir, és a dir l’elaboració i comercialització dels productes elaborats a casa. Ara per ara nosaltres també tenim artesans al monestir com aquells de qui sant Benet ens parla directament. Els monjos poden tenir talents especials en el camp del treball, aquests talents cal que s’utilitzin per servir la comunitat; tenint present que sempre l’opció fonamental és no preferir res, absolutament res, a Crist (RB 72,11).

Un dels nostres artesans diu en una entrevista publicada aquesta setmana: «evidentment el monjo també treballa com qualsevol persona, per guanyar-se el pa que menja i també com a equilibri necessari per a la seva persona. El treball dignifica l’home i l’ajuda a progressar i a fer més humana la seva vida. El monjo necessita treballar, per això mateix crec —diu el monjo— que aporta a la societat l’exemple d’un treball ben fet, oferint productes de qualitat, fruit del seu treball artesanal» (Catalunya Cristiana, 11 de desembre de 2016). Avui en dia, la situació potser és diferent que a l’època de sant Benet; però sempre hi ha els qui poden aportar habilitats concretes i realitzar-les amb una jornada laboral constant, rigorosa i sense distraccions, cercant alhora la qualitat i la rendibilitat i no essent una càrrega per la comunitat sinó un motiu de guany més o menys elevat. Per això el principi enunciat per sant Benet segueix essent vàlid avui. Quan algú ha triat de viure en comunitat, l’exercici dels seus talents, habilitats i coneixements s’ha de fer sempre en servei a la comunitat. Ja abans que sant Benet, sant Agustí (El treball dels monjos 16; Regla 1,4) insisteix que qualsevol obra d’un monjo sigui integrada en el servei a la comunitat. Potser avui per la dinàmica de la societat actual el desig de sobresortir és més gran que en el passat i pot ser que també el sentit de la responsabilitat sigui menys fort, ja que sovint es busca en primer lloc el desenvolupament individual i aquest és una valor molt present en la societat actual. En qualsevol cas les activitats artesanals han de ser sempre ben fetes, en profit del monestir i respondre a uns mínims criteris de rendibilitat econòmica; això implica una consciència, com ja es fa, en els artesans del cost de la seva activitat i els obliga a una fidelitat en la dedicació d’unes hores, no pas fàcil quan cal compatibilitzar-les amb altres responsabilitats dins de la comunitat o els estudis.


La vida del monjo té aquests tres pilars per fonamentar-se: pregària, lectura i treball. La mancança en una d’elles, o Déu no ho vulgui, en més d’una, perjudica en primer lloc al monjo que volgudament o no, hi cau, i per extensió a tota la comunitat. Com preguem, com treballem i en quin grau està el nostre contacte amb la Paraula, són els tres indicadors de la nostra salut espiritual i monàstica, i molt importants. Deia el papa Francesc als abats benedictins, «el vostre treball, en harmonia amb la pregària, fa compartir el treball creatiu de Déu i us fa “ser solidaris amb els pobres que no poden viure sense treballar”» (Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Congresso degli abati benedettini, 8 setembre 2016). No hem de ser pas com a comunitat una empresa però això no vol dir renunciar a un dels trets característics de la nostra vida, el treball, tant mateix quan l’ociositat és enemiga de l’ànima i bressol de la murmuració. «Déu ens crida (...) també a utilitzar els mitjans que ell ens ofereix, en particular els consells evangèlics, la vida en la comunitat cistercenca, la vida d’oració, l’amor a la creu i el servei que hem de prestar a la comunitat humana amb el nostre treball» (La vida cistercenca actual, 46). Potser que hi penséssim en profunditat i que la nostra reflexió particular sigui el punt d’arrencada d’un discerniment comunitari per elaborar una anàlisis del grau d’acompliment d’aquest aspecte en la nostra vida monàstica, si bé ho acomplim tal com fem ara o bé, si és el cas, cal elaborar propostes concretes, realistes i viables monàsticament i econòmicament sobre aquest punt per tal de poder realitzar en plenitud «aquella mena de treballs que ens permetin a la vegada satisfer les nostres necessitats, ser útils als altres i mantenir sana i intacta la natura.» com ens diu la Declaració (La vida cistercenca actual, 51).

diumenge, 4 de desembre del 2016

ELS GERMANS QUE TREBALLEN LLUNY DE L’ORATORI O QUE ES TROBEN DE CAMÍ

De la Regla de sant Benet
Capítol 50

1 Els germans que tenen la feina molt lluny i no poden comparèixer a l’oratori a l’hora deguda, 2 i l’abat comprèn que és així, 3 faran l’ofici diví allà mateix on treballen, agenollant-se amb respecte davant Déu. 4 Semblantment, a aquells que són enviats de viatge, que no els passin per alt les hores prescrites sinó que les resin pel seu compte com puguin i no negligeixin de satisfer la tasca de la seva servitud.

Comentari del P. Abat Octavi Vilà

Amb l’ofici diví acomplim una obligació i estem davant de Déu lloant-lo en nom de tota l’Església, ens diu la Constitució Sacrosantum Concilium del Concili Vaticà II.

Aquest d’avui és el primer d’un petit grup de tres capítols on Sant Benet ens parla de nou de la pregària. Som monjos sempre, al monestir, tant si som a l’oratori com a la cel•la o a les nostres tasques; també ho som si sortim fora del monestir, de viatge o quan estem de vacances. El nostre centre sempre és Crist, és l’objectiu de la nostra vida i no fem mai «vacances de Déu» en expressió de l’abadessa Montserrat Viñas.

Així la Declaració del nostre Orde sobre la vida cistercenca actual de l’any 2000 ens recorda: «La renovació de la nostra vida religiosa cal que abraci el conjunt de la vida, i per això hem de considerar tots els elements que la constitueixen, concedint a cada una de les parts la seva pròpia importància. Seria completament fals exalçar de tal manera alguns aspectes de la nostra vida com si tan sols en ells es trobés l’essència de la vida cistercenca, i negligir-ne d’altres com si fossin mers afegitons o, més ben dit, obstacles per a viure realment la vida monàstica. Perquè nosaltres som i hem de ser cistercencs en qualsevol moment de la vida; no solament quan ens reunim per a la pregària o practiquem les observances comunitàries, sinó també en l’estudi, en el treball, en el ministeri sacerdotal, en l’oració privada, quan servim els homes en les seves necessitats, i en tot el que fem» (La vida cistercenca actual, Declaració del Capítol general de l’Orde Cistercenc de l’any 2000, 12).

Pregar ens és una necessitat, no ho fem per obligació i ens és un dret que convertim gustosament en deure. Això cal tenir-ho sempre ben present. Quan quelcom ens pot impedir d’assistir a la pregaria comunitària cal que sigui una raó de força major i intentar evitar-ho sempre que puguem i que la pregària sigui prioritària. Malgrat tot hi pot haver ocasions en què se’ns faci difícil conciliar la pregària amb el ritme de la vida pel fet que el nostre horari segueix uns criteris diversos al món que ens envolta. Sempre cal prioritzar la pregària comunitària a qualsevol altra activitat, però fins i tot així hi pot haver ocasions en què ens trobem fora del monestir. Aleshores cal no oblidar que som monjos i trobar una estona per fer la nostra pregària que és alhora lloança al Senyor i comunió amb la que fa la comunitat al monestir.

No oblidar mai que som monjos, que responem a una vocació profundament espiritual i que la pregària, com el contacte amb la Paraula, en són un aliment imprescindible. L’ofici diví va estretament lligat al servei del monjo. En l’origen del monaquisme cistercenc hi ha la voluntat de retorn a una vida més fidel a la Regla, on la pregària comunitària i privada, amb el treball i la lectura divina, té un paper central. Tant per sant Benet com pels primers cistercencs la pregària és el cor de la vida del monjo. Una centralitat a la qual nosaltres també estem convidats i no hi podem renunciar.

Sant Benet ens presenta en aquest capítol la possible conflictivitat entre treball i pregària, decidir què ha de ser més important. No anteposar res a l’ofici diví és la resposta; però amb tot hi pot haver ocasions en què quelcom, com ara l’atenció a un germà malalt, pot fer que ens impedeixi d’assistir-hi. Aleshores no hem d’oblidar la nostra vocació monàstica, la centralitat de l’ofici diví com a contacte amb Déu i cercar el moment més oportú per suplir la manca d’assistència a l’ofici comunitari; o, si anem més d’un, sempre serà millor pregar junts que no pas sols ja que ens ajudarà a pregar pausadament i a interioritzar més la salmodia.

«A fi de mantenir viu aquest desig de Déu, hem de, en certs moments, apartar la nostra ment de les preocupacions i quefers que d’alguna manera ens distreuen d’ell, i amonestar-nos a nosaltres mateixos amb l’oració vocal; no sigui que el nostre desig comenci a entebeir-se i arribi a quedar totalment fred, i, en no renovar amb freqüència el fervor, acabi per extingir-se del tot». (Sant Agustí, carta 130, a Proba). Perquè la pregària té també un profund sentit de comunitat. L’ideal del monjo es manté constant i en el context de la vida comuna aquesta oració contínua està marcada cada dia pels moments de pregària en comú amb la resta de la comunitat de germans; aquesta dimensió no ha de mancar en els qui no poden assistir a la pregària comunitària.

Avui als professos solemnes, i encara més als ordenats, se’ls demana de recitar l’ofici en privat si no es pot participar en el cor. No és una obligació legal sinó una crida a viure la nostra vida de pregària en comunió, perquè pregar en privat, si no hi ha més remei i l’absència no és fruit de la nostra peresa espiritual, és una manera d’unir-nos concretament als germans, encara que no sigui al mateix temps ni en el mateix lloc. «L’oració, que és obertura i elevació del cor a Déu, es converteix així en una relació personal amb ell. I encara que l’home s’oblidi del seu Creador, el Déu viu i veritable no deixa de prendre la iniciativa cridant a l’home a la misteriosa trobada de l’oració. Com afirma el Catecisme: “Aquesta iniciativa d’amor del Déu fidel és sempre el primer en l’oració; la iniciativa de l’home és sempre una resposta. A mesura que Déu es revela, i revela a l’home a si mateix, l’oració apareix com una crida recíproca, un profund esdeveniment d’aliança. A través de paraules i d’accions, té lloc un tràngol que compromet el cor humà. Aquest es revela a través de tota la història de la salvació”» (Benet XVI, audiència general, 11 de maig de 2011).

Quan no podem ser presents a l’ofici diví al cor, bé perquè una tasca comunitària ineludible ens hi obliga, o bé perquè una malaltia ens ho impedeix, o bé perquè som de viatge al servei de la comunitat, cal que ens esforcem per seguir sent fidels d’una banda a la nostra vocació de pregària, i de l’altra a la nostra solidaritat amb la comunitat. Per això és bo, quan no ens és possible d’unir-nos a la pregària de la comunitat reunida al cor, unir-nos-hi no només amb el pensament sinó per la pregària, acompanyant la nostra oració íntima d’un temps i un espai que ajudin a aprofundir uns moments de relació amb Déu. Però abans que res, si som al monestir o si hem sortit, fer tot el possible per no negligir la nostra presència al cor i pregar amb la comunitat.